AI ĐI HỌC GÌ CŨNG NÊN ĐỌC BÀI NÀY!

khi-hoc-thi-dung-quen-dieu-nay

AI ĐI HỌC GÌ CŨNG NÊN ĐỌC BÀI NÀY!

Muốn đánh giá một người thầy, trước hết và hơn hết, hãy xem cái cách người ấy móc túi học trò. Một người thầy chân chính, sẽ trao cho học trò thứ đáng giá, và đúng giá.

Họ không cần phải dùng các thủ thuật, chiêu trò để chốt sales theo kiểu kết liễu, dứt điểm, bằng các thủ thuật mê hoặc, bằng cách truyền cho thứ “năng lượng thuốc lắc” có tác dụng làm tăng động, bằng cách hạ nhục để khích tướng, hay bằng sự kết hợp tất cả những cách ấy để móc túi học trò.

khi-hoc-thi-dung-quen-dieu-nay-tinchiase

Bạn học được gì ở những người thầy như thế, những người thầy chỉ chằm chằm nhìn vào túi tiền và nguồn sống của bạn? Có chăng là bạn sẽ học đúng cái nhân cách, tính cách và cả kiểu cách kiếm tiền của người thầy ấy. Và rồi bạn sẽ lún sâu vào con đường kiếm tiền bằng chiêu trò bất chấp, bằng sự chụp giật, không bền vững, như đã học từ thầy của mình.

Tôi thực sự lo ngại khi ngày càng có nhiều những người thầy cứ chằm chằm dùng chiêu trò, thủ thuật (bao gồm cả đám chim mồi) để chốt sales học trò ngay tại lớp học với giá cắt cổ. Chưa nói đến chất lượng và nội dung của các bài giảng, chỉ riêng sự lan tỏa cái cách chốt sales và những hành vi thiếu chuẩn mực (văng tục, chửi bậy, hạ nhục…) của họ ra cho lớp lớp học trò của mình cũng đã hết sức nguy hại rồi.

Xã hội này sẽ ra sao, nếu ngày càng nhiều những người thầy như thế, và ngày càng nhiều những học trò bị cuốn theo, rồi bị tiêm nhiễm theo cấp số nhân cái cách dạy học hoặc/và kiếm tiền như thế?

Đã từng có thầy bị tố cáo rồi đấy, sao các thầy (và cả các trò) vẫn chưa chịu thức tỉnh ra?

Anyone who goes to school should read this!

Want to rate a teacher, first and over, watch the way he hook up the student bag. A true teacher, will give the student a worth, and the right price.

They don’t need to use tricks, tricks to finalize sales in the end, end, by tricks in love, by giving the “energy ecstasy” that works to increase, by lowering humiliation to encourage the general, or by the combination of all these ways to hook up the student bag.

What do you learn at teachers like that, teachers who just stare at your money bag and life source? Is it true that you will learn the right personality, character and the way to earn money from the teacher. And then you will sink into the road to earn money with the trick, by the capture, not lasting, as learned from your teacher.

I’m really worried when more and more teachers are staring at tricks, tricks (including prey) to finalize sales at the class at a cutting price. Not to mention the quality and content of lectures, only spread the way of closing sales and the behavior of lack of ink (couch, swearing, humiliation…) their out for class class mine is also very dangerous.

How will this society be, if more and more teachers like that, and more and more students are followed, then get infected by the number of people how to teach or / and earn money like that?

Used to have a teacher who has been accused, why are the teachers (and all the games) still haven’t woken up yet?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*